Lietošanas pamācība NIKON D80

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON D80 lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON D80 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON D80 lietošanas pamācību.


NIKON D80 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (58620 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NIKON D80 (8924 ko)
   NIKON D80 BROCHURE (1594 ko)
   NIKON D80 QUICK START GUIDE (2502 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON D80

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Lv Nikon digitls fotografsanas pamcba ar DIGITLO FOTOKAMERU www. fotopreces. lv Kur to atrast Atrodiet, ko mekljat: Saturs Skatt v-vi. lappusi Atrodiet elementus pc funkcijas vai izvlnes nosaukuma. Jautjumu un atbilzu indekss Skatt vii-ix. Atrodiet to , , jautjumu un atbilzu" indeks. Indekss Meklt pc atslgas vrda. Skatt 148. lappusi Ja vadbas panel, skata mekltj vai monitor pards brdinjums, atrodiet risinjumu seit. Traucjummeklsana Skatt 129. [. . . ] lappus, noregultu asumu un tou kompensciju, izvlieties Custom (Individuls). Customs (Individuls) atbalsta ar sdus krsu filtra efektus: Filtra efekts Off (izslgts) Yellow (dzeltens) Orange (oranzs) Red (sarkans) Green (zas) Apraksts Nav krsu filtra efekta. Oranzais filtrs kontrastu palielina vairk par dzelteno, bet sarkanais vairk par oranzi filtru. Var izmantot portretiem. Kad Optimize image (Optimizt attlu) ( 5-7) izvlts Black-and-white (Melnbalts), vadbas panel un skata mekltj pards melnbaltie indikatori. Attla kvalitte (visi rezmi) Attla kvalittei ir pieejamas septias opcijas. Skatt , , Atsauce: attla kvalitte un izmrs" ( 33). Attla izmrs (visi rezmi) Attla izmru var izvlties no Large (Liels), Medium (Vidjs) un Small (Mazs). Skatt , , Atsauce: attla kvalitte un izmrs" ( 33). Izvlnes vadotne/Fotografsanas opcijas: Fotografsanas izvlne www. fotopreces. lv White Balance (Balts krsas balanss) (P, S, A un M rezms) Balts krsas balansam ir pieejamas devias opcijas. Skatt , , Atsauce: balts krsas balanss" ( 58). Balts krsas balansa kopsana no fotogrfijas Balts krsas balansa ieprieksjai iestatsanai var izmantot balts krsas balansa vrtbu, kas prkopta no citas fotogrfijas. Fotografsanas izvln izvlieties White balance > White balance preset (balts krsas balanss > ieprieks iestatts balts krsas balanss). sol redzam izvlne. Izgaismojiet Use photo (izmantot fotogrfiju). * Izvlties attlu Lai izmantotu pdjo izmrto vrtbu ( 60), izgaismojiet Measure (mrjums) un nospiediet daudzvirzienu taustiu pa labi. . Izgaismojiet Select image (izvlties attlu). Pards mapes saraksts. Lai izmantot ieprieksjo avota attlu, izgaismojiet This image (sis attls) un nospiediet daudzvirzienu taustiu pa labi. Izgaismojiet mapi. Pards izvlts mapes attli. Izgaismojiet fotogrfiju. Iestatiet ieprieks iestatto balts krsas balansu izgaismotajai fotogrfijai un atgriezieties fotografsanas izvln. Pardto attlu vid var bt attli, kas izveidoti ar citiem fotokameru modeiem, tacu par ieprieks iestatt balts krsas balansa avota fotogrfiju var izmantot fotogrfiju, kas uzemta ar D80 fotokameru. Ievrojiet, ka gadjum, ja balts krsas balansam tiek izmrta jauna vrtba, balts krsas balanss tiks iestatts uz izmrto vrtbu pat tad, ja ieprieks iestatt balts krsas balansa izvln pasreiz izvlts Use photo (Izmantot fotogrfiju). Izvlnes vadotne/Fotografsanas opcijas: Fotografsanas izvlne www. fotopreces. lv ISO Sensitivity (ISO jutba) (visi rezmi) Noreguljiet ISO jutbu. Nr. ) (visi rezmi) Fotogrfijas, kas uzemtas ar aizslga trumu 8 sekundes vai mazk, lai samazintu attlu traucjumus dazdi izkrtotu, spozu pikseu veid, var apstrdt. Izvlieties vienu no sdm opcijm: Opcija Off (izslgts) Apraksts Traucjumu samazinsana izslgta. On (ieslgts) Fotogrfijas, kas uzemtas ar aizslga trumu 8 sekundes vai mazk, lai samazintu attla traucjumus, palninot eksplozijas fotografsanu un samazinot atmias bufer saglabjamo attlu skaitu, tiek apstrdtas. Apstrdes laik vadbas panel un skata mekltja pards pa labi redzamie displeji. Attla traucjumu samazinsana nenotiks, ja apstrdes laik fotokamera tiek izslgta. Ievrojiet, ja apskates laik fotogrfijas apskata, monitor redzamais attls var neuzrdt, ka attlam samazinti traucjumi. High ISO NR (augsts ISO Nr. ) (visi rezmi) Fotogrfijas, kas uzemtas ar augstu jutbu, lai samazintu attla traucjumus, var apstrdt. Izvlieties vienu no sdm opcijm: Opcija Normal (normls) (noklusjums) Low (zems) High (augsts) Off (izslgts) Apraksts Attla traucjuma samazinsanai ir efekts, kad jutba prsniedz ISO 400. Lai traucjumus samazintu nedaudz, izvlieties Low (zems), lai samazint vairk ­ High (augsts). Attla traucjumu samazinsana izsldzas, ja vien jutba neprsniedz ISO 800. Minimla attla traucjumu samazinsana tiek veikta pie jutbas virs ISO 800. Izvlnes vadotne/Fotografsanas opcijas: Fotografsanas izvlne www. fotopreces. lv Multiple Exposure (saliktas ekspozcijas) (P, S, A un M rezms) Lai vien fotogrfij ieraksttu divu vai trs ekspozciju srijas, sekojiet zemk uzskaittajiem soiem. Ievrojiet, ka pie noklusjuma iestatjumiem, ja 30 sekunzu laik netiek veikta nekda darbba, fotografsana beigsies automtiski. individulajam iestatjumam 99) izvlieties 30 mintes vai izmantojiet (automtiskais mrtjs izslgts; papildus EH-5 strvas adapteri. Fotografsanas izvln, izvloties Multiple exposure (saliktas ekspozcijas), pards pa labi redzam izvlne. Izgaismojiet Number of shots (kadru skaits) un nospiediet daudzvirzienu taustiu pa labi. Lai izvltos vien fotogrfij kombinjamo ekspozciju skaitu, nospiediet daudzvirzienu taustiu augsup vai lejup. Lai atgrieztos druksanas izvln, nospiediet OK taustiu. Izgaismojiet Auto gain (automtisks pieaugums) un nospiediet daudzvirzienu taustiu pa labi. Izgaismojiet vienu no sdm opcijm un nospiediet OK. Apraksts On (ieslgts) Pieaugums noregults uz pareizo ekspozciju, atbilstosi ierakstto (noklusjums) ekspozciju skaitam (pieaugums katrai ekspozcijai iestatts uz ½ divm ekspozcijm, 1/3 trs ekspozcijm). [. . . ] Skatt ar akumulators, 7, 12­13, 19, 123, 127; objektvs, 11, 21, 116­117; zibspuldze, papildus, 119­121 papildus, 116­123 pievienots, 7 Piestinjums, 80 Portreti. Skatt (portreta rezms), 24­25; (nakts portreta rezms), 24­25; optimizt attlu, 79­81 PRE. Skatt balts krsas balanss, ieprieks iestatts, 59­60, 82 Prieksjo aizkaru sinhronizcija, 42 Prieksskate, 49. Skatt ar modelsanas zibspuldze, 98 Programmaparatras versija (iestatsanas izvlne), 108 Programmatra. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON D80 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON D80 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag