Lietošanas pamācība NIKON D90 ADDENDUM

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON D90 lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON D90 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON D90 lietošanas pamācību.


NIKON D90 ADDENDUM: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (232 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NIKON D90 (16844 ko)
   NIKON D90 ERRATA (206 ko)
   NIKON D90 BROCHURE (3221 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON D90ADDENDUM

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Nseries un N76 ir Nokia Corporation preèu zïmes vai re»istrºtas preèu zïmes. Citi ¹eit minºtie ra¾ojumu un uzñºmumu nosaukumi ir to ïpa¹nieku preèu zïmes vai nosaukumi. Nokia patur tiesïbas bez iepriek¹ºja brïdinàjuma veikt izmaiñas un uzlabojumus jebkuram no ¹ajà dokumentà aprakstïtajiem izstràdàjumiem. [. . . ] NIKON VAI KÀDS NO TÀS LICENCES DEVªJIEM NEATBILD PAR NEIEGÞTÀS PE¦ÑAS ATRÀVUMU. Iespºjams, ka ierïcº ir sàkotnºji instalºtas gràmatzïmes un saites uz tre¹o pu¹u interneta lapàm. Turklàt ar savu mobilo ierïci varat piek¶þt arï citàm tre¹o pu¹u lapàm. Tre¹o pu¹u lapas nav saistïtas ar Nokia, un Nokia neapstiprina un neuzñemas atbildïbu par tàm. Ja izvºlaties piek¶þt ¹àdàm lapàm, jums jàievºro piesardzïbas pasàkumi attiecïbà uz dro¹ïbu un saturu. ©Ï DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TÀDS, , , KÀDS TAS IR". IZÑEMOT SPªKÀ ESO©AJOS NORMATÏVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADÏJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKÀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIE©AS, NEDZ NETIE©AS, IESKAITOT ARÏ NETIE©ÀS KVALITÀTES VAI DERÏGUMA GARANTIJAS ATTIECÏBÀ UZ ©Ï DOKUMENTA SATURU, PAREIZÏBU VAI TICAMÏBU. NIKON PATUR TIESÏBAS JEBKURÀ LAIKÀ BEZ IEPRIEK©ªJA BRÏDINÀJUMA PÀRSTRÀDÀT VAI ANULªT ©O DOKUMENTU. Atsevi¹óu izstràdàjumu un ¹o izstràdàjumu programmu un pakalpojumu pieejamïba var bþt atkarïga no re»iona. Lþdzu, sïkàku informàciju un valodu pieejamïbu noskaidrojiet pie tuvàkà Nokia preèu izplatïtàja. -- lai pielàgotu produkta datus un izvºlºtà attºla kopiju skaitu. Produkta pasþtïjuma skatà var izvºlºties produktu un tà vºlamo tipu. Pieejamàs iespºjas un produkti at¹óiras atkarïbà no pakalpojumu sniedzºja. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatïtu un mainïtu citu attºlu datus. Izdruku pasþtï¹ana Var izdrukàt tikai . jpeg formàta attºlus. 1 Izvºlieties attºlu vai attºlus un Iespºjas > Drukàt > Pasþtït izdrukas. 2 Sarakstà izvºlieties pakalpojumu sniedzºju. Tie¹saistes druka 3 Tie¹saistes druka Mainït klienta info -- lai mainïtu informàciju par klientu un pasþtïjumu. Pievienot attºlu -- lai pasþtïjumam pievienotu vairàk attºlu. Noñemt attºlu -- lai no pasþtïjuma izñemtu attºlus. 5 Ja piedàvàtais pakalpojums ir mazumtirdzniecïbas grupas sniegtais pakalpojums, ir izveidots savienojums ar pakalpojumu sniedzºju un jàizvºlas veikals, kurà sañemt savas izdrukas. [. . . ] 5 Ja piedàvàtais pakalpojums ir mazumtirdzniecïbas grupas sniegtais pakalpojums, ir izveidots savienojums ar pakalpojumu sniedzºju un jàizvºlas veikals, kurà sañemt savas izdrukas. Attºlu priek¹skatïjumu skatà ir redzami attºli, kas izvºlºti sada¶à Galerija. Atkarïbà no pakalpojumu sniedzºja var pàrlþkot un meklºt veikalus, izmantojot da¾àdus meklº¹anas kritºrijus. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON D90 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON D90 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag