Lietošanas pamācība NIKON GP-1

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON GP-1 lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON GP-1 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON GP-1 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi NIKON GP-1
Download
Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON GP-1

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Risinjums Nav skaas Prliecinieties, ka sistma ir krtgi pieslgta. Prliecinieties, ka audio avots ir pareizs. Nav skaas Prliecinieties, ka LCD ekrns ir ieslgts un ir pareiz video rem. Prliecinieties, ka Jsu sistmas savienojums ir krtgi pieslgts. Prliecinieties, ka video avots ir pareizs. Nav video Prliecinieties, ka visas pieslgts ierces ir ieslgtas. [. . . ] Ja atskaotjs tiek tri prvietots no aukstm telpm uz siltm, lca var aizsvst. Atstjiet atskaotju silts telps, ldz mitrums izgaro. sk. ! !! Lai izveidotu drou skauma lmeni: !Lni palieliniet skau, ldz Js dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucjumiem. Klausieties saprtgus laika periodus: !Paildzinta pakauana skaai, pat norml "dro" skaum, ar var izraist dzirdes zudumu. Noteikti lietojiet Jsu aprkojumu saprtgi un emiet pietiekamus prtraukumus. 30 7 IEVADS Atskaojamie disku formti Papildus DVD-Video diskiem, Js varat atskaot ar visus Video CD un audio CD (tai skait CDR, CDRW, DVDR un DVDRW). 1 VADBAS ELEMENTI UN FUNKCIONLS DAAS DVD-Video Atkarb no diska satura (filma, video klipi, serili, utt), iem diskiem var bt viens vai vairki virsraksti, katram virsrakstam var bt viena vai vairkas nodaas. Lai piekana btu viegla un saprotama, Jsu atskaotjs auj Jums prvietoties starp Virsrakstiem, k ar starp nodam. Video CD Atkarb no diska satura (filma, video klipi, serili, utt), iem diskiem var bt viens vai vairki celii, katram celiam var bt viens vai vairki indeksi. Lai piekana btu viegla un saprotama, Jsu atskaotjs auj Jums prvietoties starp Celiiem, k ar starp indeksiem 1. 1 Atskaotja kreis puse 1 2 3 4 DC IN DC OUT VIDEO IN AUDIO IN Ldzstrvas ieejas kontakts Ldzstrvas izejas kontakts Video ieeja Audio ieeja Audio CD / MP3 CD Audio CD / MP3 CD satur tikai mzikas celius. Js tos varat atskaot tradicionl veid, izmantojot stereo sistmu un taustius uz tlvadbas pults un/vai galvens ierces, vai izmantojot TV un Displeju-Uz-Ekrna (OSD). CD ar JPEG failiem Uz atskaotja Js varat skatt ar nekustgus JPEG attlus. 1. 2 Atskaotja priekpuse 5, 7 q/Q 6 8 DISPLAY B POWER Kreisais/labais navigcijas taustii Regul sistmas displeja iestatjumus Iesldz/Izsldz atskaotju 1. 3 Atskaotja lab puse 9 Austiu kontakts 10 + VOLUME - Skauma kontrole 8 29 SATURS 1 1. 1 1. 2 1. 3 VISPRJA INFORMCIJA Strvas avoti ierce darbojas, izmantojot komplekt iekauto maistrvas adapteri, manas adapteri vai prldjamo bateriju iepakojumu. Prliecinieties, ka maistrvas adaptera ieejas volta ir tda pati k vietj volta. Citdk, maistrvas adapteris var tikt bojts. Signla/troka attiecba Audio traucjumi + troki Kanlu atirtba Dinamiskais diapazons Izeja Audio izeja (analogais audio) Pieslguma pretestba Video izeja Izejas lmenis: Pieslguma pretestba: Izejas lmenis: 2V 10% 10KW 1Vp p 20% 75W 18. 9 x 14. 7 x 3. 7 cm 0. 86 kg DC 9V 1. 8A 0 50oC 650 nm NTSC/PAL/AUTO 20Hz ~ 20KHz 1dB 85dB -80(1KHz) 85dB 80dB 4 PADOMS !Ir normli, ja bateriju iepakojums ldanas laik kst silts. Ja bateriju uzldes lmenis kst zems, ekrn tiek pardts Bateriju iepakojuma atvienoana 1. Nospiediet bateriju iepakojuma atslgas sldzi N. * Prldjamm baterijm ir ierobeots ldanas ciklu skaits un ts galu gal vajag maint. Materiju ms un ciklu skaits ir atkargs no lietoanas un iestatjumiem. NIKON patur tiesbas veikt dizaina un specifikciju izmaias lai uzlabotu ierci bez iepriekja brdinjuma. Modifikcijas kuras neatauj raotjs var liegt tiesbas izmantot o ierci. Visas tiesbas rezervtas. PIRMKLASGS LZERA PRODUKTS Esiet atbildgs Cieniet autortiesbas 12 25 TRAUCJUMU NOVRANA Ja izskats, ka DVD-Video atskaotjam kaut kas nestrd, vispirms caurskatiet o sarakstu. UZMANBU Nekd gadjum neminiet labot ierci pai, jo tas anuls garantiju. Ja rodas kda, pirms vest sistmu uz laboanu, prbaudiet zemk pieraksttos punktus. Ja Js nevarat novrst problmu sekojot iem nordjumiem, sazinieties ar ierces prdevju vai servisa centru. SAGATAVOANS Austiu pieslgana Piesldziet austias Jsu ierces kontaktam PHONE 1 vai PHONE 2. Papildus aprkojuma pieslgana ! [. . . ] Spiediet q, lai atceltu pareizjo iestatjumu vai lai atgrieztos iepriekj izvlnes lmen. Spiediet OSD, lai izslgtu funkciju sarakstu. JPEG disku atskaoana Spiediet taustius \, [, q, Q, lai iezmtu izvlto attlu direktoriju. Atskaotjs automtiski prslgsies sldrdes rem. Izmantojot pilnu displeja ekrnu, tiek pardti pa vienam visi JPEG faili, kas atrodas izvltaj direktorij. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON GP-1 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON GP-1 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag