Lietošanas pamācība NIKON GP-1

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON GP-1 lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON GP-1 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON GP-1 lietošanas pamācību.


NIKON GP-1 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (12278 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON GP-1

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Prliecinieties, ka video avots ir pareizs. Nav video Prliecinieties, ka visas pieslgts ierces ir ieslgtas. Prliecinieties, ka uz primrs ierces, k DVD atskaotja, kameras, u. tml. , ir skta atskaoana. Prliecinieties, ka video izejas funkcija uz primrs ierces ir aktivizta. \, [, q, Q . . . . . . . . . . . Kursors augup / lejup / pa kreisi / pa labi OK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apstiprina izvli. [. . . ] Pc laika Jsu dzirdes "komforta lmenis" adaptjas augstkajiem skaas lmeiem. Td pc ilgkas klausans, kas izklauss "normli", var patiesb bt skai un bojjoi Jsu dzirdei. Lai nodrointu pret to, iestatiet Jsu skaumu dro lmen, pirms Jsu dzirde adaptjas, un atstjiet to d lmen. Novietojums !Nepakaujiet atskaotju mjas apsildanas aprkojuma karstumam un tieai saules gaismai. Ja atskaotjs nevar pareizi nolast CD/DVD diskus, miniet izmantot plai pieejamos troos diskus, lai notrtu lcu, pirms vest atskaotju uz laboanu. Vienmr turiet diska nodaljumu aizvrtu, lai izvairtos no puteku nosans uz lcas. Ja atskaotjs tiek tri prvietots no aukstm telpm uz siltm, lca var aizsvst. Lni palieliniet skau, ldz Js dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucjumiem. Klausieties saprtgus laika periodus: !Paildzinta pakauana skaai, pat norml "dro" skaum, ar var izraist dzirdes zudumu. Noteikti lietojiet Jsu aprkojumu saprtgi un emiet pietiekamus prtraukumus. 30 7 IEVADS Atskaojamie disku formti Papildus DVD-Video diskiem, Js varat atskaot ar visus Video CD un audio CD (tai skait CDR, CDRW, DVDR un DVDRW). 1 VADBAS ELEMENTI UN FUNKCIONLS DAAS DVD-Video Atkarb no diska satura (filma, video klipi, serili, utt), iem diskiem var bt viens vai vairki virsraksti, katram virsrakstam var bt viena vai vairkas nodaas. Lai piekana btu viegla un saprotama, Jsu atskaotjs auj Jums prvietoties starp Virsrakstiem, k ar starp nodam. Video CD Atkarb no diska satura (filma, video klipi, serili, utt), iem diskiem var bt viens vai vairki celii, katram celiam var bt viens vai vairki indeksi. Ja bateriju uzldes lmenis kst zems, ekrn tiek pardts Bateriju iepakojuma atvienoana 1. * Prldjamm baterijm ir ierobeots ldanas ciklu skaits un ts galu gal vajag maint. Materiju ms un ciklu skaits ir atkargs no lietoanas un iestatjumiem. NIKON patur tiesbas veikt dizaina un specifikciju izmaias lai uzlabotu ierci bez iepriekja brdinjuma. Visas tiesbas rezervtas. PIRMKLASGS LZERA PRODUKTS Esiet atbildgs Cieniet autortiesbas 12 25 TRAUCJUMU NOVRANA Ja izskats, ka DVD-Video atskaotjam kaut kas nestrd, vispirms caurskatiet o sarakstu. Ja rodas kda, pirms vest sistmu uz laboanu, prbaudiet zemk pieraksttos punktus. Ja Js nevarat novrst problmu sekojot iem nordjumiem, sazinieties ar ierces prdevju vai servisa centru. SAGATAVOANS Austiu pieslgana Piesldziet austias Jsu ierces kontaktam PHONE 1 vai PHONE 2. Papildus aprkojuma pieslgana !Js varat pieslgt atskaotju pie TV vai pastiprintja, lai izbaudtu DVD vai karaoke. Simptoms Nav strvas Risinjums 0 Prbaudiet vai abi maistrvas vada kontakti ir krtgi pieslgti. 0 Prbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nospiedumi un notriet to ar mkstu lupatu, trot no centra uz malm. 0 Mrjiet tlvadbas pulti tiei uz tlvadbas pults sensoru atskaotja priek. 0 Lietojiet tikai atbilstoi izmantojamajam TV formattus diskus (PAL/NTSC). 0 Prbaudiet digitlos savienojumus 0 Prbaudiet Iestatjumu izvlni, lai prliecintos, ka digitl izeja ir ieslgta. [. . . ] Disks netiks atskaots un to jem r. OSD (DISPLEJA-UZ-EKRNA) DARBBAS Papildus tlvadbas pults taustiu lietoanai, Js varat maint diska atskaoanas iespjas ar no Displeja-uz-ekrna. Kad kursors iezm os iestatjumus, spiediet OK, lai: FILE TITLE CHAPTER AUDIO SUBTITLE ANGLE FILE TIME TT TIME CH TIME REPEAT TIME DISP. ievadtu vajadzgo faila numuru ievadtu vajadzgo virsraksta numuru ievadtu vajadzgo nodaas numuru izvltos audio iespjas izvltos subtitru iespjas izvltos kameras lea iespjas ievadtu faila atskaoanas skuma laiku ievadtu virsraksta atskaoanas skuma laiku ievadtu nodaas atskaoanas skuma laiku izvltos atkrtoanas iespjas Izvltos laika pardanas iespjas Audio vai Video CD diska atskaoana !Pc ieslganas, diska ievietoanas un diska nodaljuma aizvranas, ekrns parda ievietot diska tipu, k ar informciju par diska saturu. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON GP-1 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON GP-1 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag