Lietošanas pamācība NIKON MB-D11

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON MB-D11 lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON MB-D11 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON MB-D11 lietošanas pamācību.


NIKON MB-D11 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (7711 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON MB-D11

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] · Drosbas nolkos nav atauta ierces trsana ar tvaiku vai augstspiediena trsanas aprkojumu. K nepieaut ierces bojjumus · Stikla keramiku var uz ts nokritusi prieksmeti. · Stikla keramikas malas var sabojt atsitot pret to ar gatavosanas traukkiem. · Lieta trauda, lieta alumnija gatavosanas trauki vai bojtas apakspuses var saskrpt stikla keramiku, ja ts tiek vilktas pa virsmu. [. . . ] · Lieta trauda, lieta alumnija gatavosanas trauki vai bojtas apakspuses var saskrpt stikla keramiku, ja ts tiek vilktas pa virsmu. · Kstosi prieksmeti vai vielas, kas var vroties un prplst pri malai uz stikla keramikas nekavjoties. · Neizmantojiet gatavosanas zonas ar tuksiem gatavosanas traukiem vai bez tiem. · Lai izvairtos no stikla keramikas bojjumiem, neaujiet katliem vai pannm izvrties tuksiem. progress 3 Ierces raksturojums Gatavosanas virsmas izkrtojums 1 2 3 14 5m m 18 0m m 1 0 9 2 3 4 5 6 1. Gatavosanas zona - 1700 W 8 7 1 2 3 4 5 0 18 mm 14 0 m 5m 9 6 8 7 1 0 9 2 3 4 5 6 8 7 1 0 9 2 3 4 5 6 8 7 6 5 4 Vadbas regulatori Gatavosanas jaudu var iestatt robezs no 1. lmenim. Vadbas regulatoru raksturojums 2 1 1 2 3 4 4 3 1 9 0 Vismazk jauda Vislielk jauda Stvoklis "Izslgt" Atlikus siltuma indikcija Tikldz ir sakarsusi kda no gatavosanas zonm, iedegas akumult siltuma indikators. Atlikuso siltumu var izmantot dienu kaussanai un uztursanai silt stvokl. 4 progress Ierces lietosana Sakarssanas iestatjumu izvle Iesldzot gatavosanas zonu, var atskant slaicga dkoa. T ir raksturga paSildsanas pakpe Lai palielintu iestatjumus Lai samazintu iestatjumus Izslgt rdba vism stikla keramikas gatavosanas zonm un neietekm ierces veiktspju vai darbmzu. Regulatoru iestatsana 1-9 9-1 Sildria vadbas regulators Pagriezt pulksterdtju kustbas virzien Pagriezt pretji pulksterdtju kustbas virzienam 0 1. Vrot deni/apbrninot dienu, izvlieties lielas sakarssanas jaudas iestatjumu. Tikldz sk veidoties tvaiks, vai sk sakarst taukvielas vai ea, samaziniet sakarssanas iestatjumu. 3. Atlikus siltuma indikators neko nerda Sildriis bija ieslgts tikai neilgu Ja sildriis ir karsts, sazinieties laiku un, tdjdi, tas nav karsts ar klientu atbalsta dienestu. Ja js nevarat atrisint problmu, sekojot augstk mintajm nordjumiem, ldzu sazinieties ar izplttju vai klientu atbalsta dienestu. Brdinjums Ierces remonts jveic tikai kvalifictiem servisa darbiniekiem Nepareizi izdarta remonta gadjum lietotjs tiek pakauts nopietnam riskam. Ja ierce tika lietota nepareizi, klientu atbalsta dienesta vai izplttja meistara izsaukums nevar bt bezmaksas, pat garantijas laik. Utilizcija Simbols uz produkta vai t iepakojuma norda, ka so produktu nedrkst izmest saimniecbas atkritumos. Tas jnodod attiecgos elektrisko un elektronisko iekrtu savksanas punktos prstrdsanai. Nodrosinot pareizu atbrvosanos no s produkta, js paldzsiet izvairties no potencilm negatvm sekm apkrtjai progress 7 videi un cilvka veselbai, kuras iespjams izraist, nepareizi izmetot atkritumos so produktu. Lai iegtu detaliztku informciju par atbrvosanos no s produkta, ldzu sazinieties ar jsu pasvaldbu, saimniecbas atkritumu savksanas dienestu vai veikalu, kur js iegdjties so produktu. Uzstdsanas instrukcijas Drosbas ieteikumi Brdinjums Tie ir jizlasa!Ievrojiet ts valsts likumus, nordjumus, direktvas un standartus, kur ierce tiek lietota (drosbas nordjumi, noteikumiem atbilstosa otrreizj prstrde, utt. ). Piesldzot ierci, ir jnodrosina aizsardzba pret elektrosoku, piemram, atvilktnes ir juzstda tikai ar zem ierces esosu aizsargkrtu. Darbvirsmas nisas malas ir jaizsarg pret mitrumu, izmantojot piemrotu blvjuma materilu. Iebvjot ierci, aizsargjiet ts apaksjo pusi pret tvaikiem un mitrumu, kas var rasties, piemram, no trauku mazgjams masnas vai cepeskrsns darbbas. [. . . ] Darbvirsmas nisas malas ir jaizsarg pret mitrumu, izmantojot piemrotu blvjuma materilu. Iebvjot ierci, aizsargjiet ts apaksjo pusi pret tvaikiem un mitrumu, kas var rasties, piemram, no trauku mazgjams masnas vai cepeskrsns darbbas. Pretj gadjum, durvm un logiem atveroties, no gatavosanas zonm var nokrist virtuves trauki. · Vagi un nepareizi spraudkontaktu savienojumi var prkarst spaili. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON MB-D11 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON MB-D11 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag