Lietošanas pamācība OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S lietošanas pamācību.


OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1140 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S (8097 ko)
   OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S (8097 ko)
   OLYMPUS µ-MINI DIGITAL S (2973 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA Fotografē un aplūko! LV s tošanaata Lie rām okasg r • Pateicamies, ka iegādājāties tieši „Olympus“ digitālo fotokameru. Pirms uzsākt tās lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu tai ilgu darbmūžu. • Šajā rokasgrāmatā ir izskaidrotas svarīgākās fotografēšanas un attēlu aplūkošanas funkcijas. Sīkākai informācijai par pārējām funkcijām, izlasiet visaptverošo uzzi u rokasgrāmatu (Advanced Manual). [. . . ] • Ievietojiet baterijas uzmanīgi, kā aprakstīts lietošanas norādījumos. Ievietojot baterijas, vienmēr ievērojiet pareizu polaritāti (+/– kontaktu novietojumu). Nekad nemē iniet ievietot bateriju baterijas nodalījumā ar spēku. • Ja akumulators norādītajā laikā nav uzlādējies, pārtrauciet tā lādēšanu, un nelietojiet to. • Nekad nelietojiet bateriju, ja tā ir ieplaisājusi vai salūzusi. • Ja no baterijas iztek š idrums, tai ir mainījusies krāsa, tā ir deformējusies vai lietošanas laikā rodas kādas citas novirzes no normas, pārtrauciet lietot fotokameru un sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu „Olympus“ tehniskās apkopes centru. Neturpiniet lietot fotokameru, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai triecienu ar elektrisko strāvu. 8 LV Drošības norādījumi • Ja baterijas š idrums nok ūst jums uz ap ērba vai ādas, novelciet attiecīgo ap ērba gabalu un tūlīt noskalojiet to vai ādu ar tīru, aukstu un tekošu ūdeni. Ja š idrums dedzina ādu, nekavējoties vērsieties pēc palīdzības pie ārsta. • Nekādā gadījumā nemē iniet pārveidot fotokameras bateriju nodalījumu un nekad neievietojiet tajā neko citu, kā tikai baterijas / akumulatorus, kas ir par edzēti lietošanai ar šo fotokameru. • Nekādā gadījumā nepak aujiet baterijas spēcīgiem satricinājumiem vai nepārtr auktai vibrācijai. IEVĒROJIET PIESARDZĪBU • Pirms ievietot fotokamerā baterijas, vienmēr uzmanīgi pārbaudiet, vai no tām nav iztecējis š idrums, tās nav mainījušas krāsu, deformējušās un vai tām nav parādījušās kādas citas novirzes no normas. • Ilgstošas lietošanas laikā baterijas var sakarst. Lai izvairītos no nelieliem apdegumiem, kurus var radīt sakarsušas baterijas, neiz emiet tās no fotokameras tūlīt pēc tam, kad esat beidzis lietot fotokameru. • Ja ir paredzams, ka fotokamera ilgu laiku netiks lietota, vienmēr iz emiet no tās bateriju. Nokriš u izturīga konstrukcija Šī fotokamera ir nokriš u izturīga, bet to nevar lietot zem ūdens. „Olympus“ neuz emas nekādu atbildību par fotokameras bojājumiem, kurus lietotāja nepareizu darbību dē izraisa tajā iek uvis ūdens. Fotokamera ir nokriš u izturīga, un to nevar bojāt ne no vienas puses lidojošas š akatas. Lietojot fotokameru, ievērojiet šādus drošības norādījumus. Nemazgājiet fotokameru ar ūdeni. Nemetiet fotokameru ūdenī. Nefotografējiet zem ūdens. Ja nav cieši aizvērts akumulatora nodalījuma / kontaktligzdu vāci š, fotokamerā var iek ūt ūdens. Akumulatora nodalījuma / kontaktligzdu vāci š Cieši aizveriet akumulatora nodalījuma / kontaktligzdu vāci u. Ja uz fotokameras nok ūst ūdens š akatas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet to ar sausu auduma gabali u. Akumulators un citi fotokameras piederumi nav nokriš u izturīgi. LV 9 IZSAI OŠANA Ja kāds no norādītajiem piederumiem nav atrodams vai ir bojāts, sazinieties ar veikalu, kurā šo fotokameru iegādājāties. Digitālā fotokamera Siksni a Atmi as karte LI-30B litija jonu akumulators LI-30C litija jonu akumulatora lādētājs USB vads AV vads OLYMPUS Master CD-ROM disks Lietošanas rokasgrāmata (šī rokasgrāmata) Visaptverošā uzzi u rokasgrāmata (CD-ROM disks) Garantijas kartīte Re istrācijas kartīte Atkarībā no valsts, kurā fotokameru iegādājāties, komplektā iek auto piederumu klāsts var atš irties. 10 LV IZSAI OŠANA Siksni as piestiprināšana 1 Piestipriniet siksni u, kā parādīts attēlā. Cieši savelciet siksni u tā, lai tā nevarētu nokrist. Piezīme Nesot fotokameru, esiet uzmanīgs, jo siksni a var aiz erties aiz dažādiem priekšmetiem un radīt savainojumus vai bojājumus. Nešūpojiet fotokameru, turot to aiz siksni as, un nevelciet siksni u ar pārmērīgu spēku, jo tā var pārtrūkt. Piestipriniet siksni u pareizi, lai tā nevarētu nokrist. „Olympus“ neuz emas nekādu atbildību par bojājumiem, ja fotokamera nokrīt tāpēc, ka siksni a ir piestiprināta nepareizi. AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA Fotokameras iegādāšanās brīdī akumulators nav pilnīgi uzlādēts. Pēc fotokameras iegādāšanās vispirms pilnīgi uzlādējiet akumulatoru ar LI-30C lādētāju. Piezīme Ir divu tipu LI-30C akumulatora lādētāji. Viens ir „mai strāvas vada tipa“ lādētājs un otrs ir „sienas kontaktligzdā iespraužama tipa“ lādētājs. [. . . ] Ja ir iestatīts nepareizs izejas videosignāls, attēlus nebūs iespējams pareizi atainot televizora ekrānā. Galvenā izvēlne ̈ [MODE MENU] (režīmu izvēlne) ̈ [SETUP] (iestatījumi) ̈ [VIDEO OUT] (izejas videosignāls) ̈ [NTSC] / [PAL] Albūmu aplūkošanas režīmam: Galvenā izvēlne ̈ [ALBUM MENU] (albūma izvēlne) ̈ [VIDEO OUT] (izejas videosignāls) ̈ [NTSC] / [PAL] PADOMI TV videosignālu tipi un galvenie to lietošanas re ioni. Pirms pievienot fotokameru televizoram, pārbaudiet, kāda videosignāla uztveršanas režīmā darbojas televizors. NTSC Zieme amerika, Taivāna, Koreja, Japāna PAL Eiropas valstis, īna, citas Āzijas valstis Standartiestatījums ir atkarīgs no valsts, kurā esat šo fotokameru iegādājies. Attēlu izdzēšana SR Izmantojot šo funkciju, var izdzēst ierakstītus attēlus. Attēlus var izdzēst pa vienam vai arī vienlaicīgi var izdzēst visus atmi as kartē saglabātus attēlus. Piezīme Pret izdzēšanu aizsargātus attēlus nav iespējams izdzēst. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag