Lietošanas pamācība OLYMPUS XZ-10

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS XZ-10 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS XZ-10 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS XZ-10 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi OLYMPUS XZ-10
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS XZ-10 (2715 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS XZ-10

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA XZ-10 Lietošanas rokasgrāmata Pateicamies, ka iegādājāties Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. Pirms svarīgu ainu fotografēšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotouzņēmumus, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] Fokusēšanas laikā fotokamera piešķir prioritāti fotografējamo cilvēku sejām. MENU (Izvēlne) Apraksts Izvēlieties funkciju, kas piešķirta taustiņam Fn. • IS Mode (Attēla • # stabilizācijas režīms) • w • Attēlu režīms • Eksponometrija • WB • AF Mode (AF režīms) • j/Y • ISO • Aspect (Attēla malu • I Face Priority attiecība) (Sejas prioritāte) • K Image Quality (Attēla • ND Filter Setting (ND filtra kvalitāte) iestatījums) • n Image Quality (Attēla kvalitāte) Izvēlieties vadības ripas un palīgskalas funkcijas. Izvēlieties virzienu, kurā pagriezt skalas, lai pielāgotu eksponēšanas laiku vai diafragmas atvērumu vai arī lai pārvietotu kursoru. c c S Button/Dial (Taustiņš/skala) Iespēja F Funkcija S g 4 Fotokameras iestatījumu pielāgošana 55 Dial Function (Skalas funkcija) Dial Direction (Skalas virziens) 77 77 T Connection/Sound (Savienojums/skaņa) MENU (Izvēlne) Iespēja HDMI Apraksts [HDMI Out] (HDMI izeja): digitālā video signāla formāta izvēle, lai pieslēgtu pie televizora, izmantojot HDMI kabeli. [HDMI Control] (HDMI vadība): izvēlieties [On] (Ieslēgts), lai fotokameru vadītu ar televizora tālvadības pulti, kas atbalsta HDMI vadību. Izvēlieties jūsu valstī vai reģionā lietotu video standartu ([NTSC] vai [PAL]). Varat regulēt gan slēdža skaļuma līmeni, gan tā skaļuma līmeni, kas rodas, veicot fotografēšanai nepieciešamās darbības. Izvēlieties fotokameras savienošanas režīmu ar datoru vai printeri. Izvēlieties [Auto] (Automātiski), lai pēc fotokameras pievienošanas parādītu USB režīma iespējas. T g 56, 57 Video Out (Video izeja) 8 (Pīkstošs skaņas signāls) Volume (Skaļuma līmenis) USB Mode (USB režīms) 56 — 11, 27 — LV 51 U Display (Rādījums) Iespēja G/Info Settings (Informācijas iestatījumi) Apraksts MENU (Izvēlne) c U g 4 Fotokameras iestatījumu pielāgošana Izvēlieties informāciju, kas tiek parādīta nospiežot taustiņu INFO (Informācija). [q Info] (informācija): izvēlieties informāciju, kas tiek parādīta pilna kadra apskates režīmā. [LV-Info] (Tiešā skata informācija): izvēlieties informāciju, kas tiek parādīta, ja fotokamera atrodas fotografēšanas režīmā. [G Settings] (Iestatījumi): izvēlieties informāciju, kas tiek parādīta kataloga un kalendāra apskates režīmā. Displayed Grid Lai izvēlētos kādu no kadrēšanas norādēm – [w], [x], [y] (Parādītais režģis) vai [X], izvēlieties [Displayed Grid] (Parādītais režģis). Izvēlieties vadības elementus, kas tiek parādīti katrā KControl Settings (Vadības fotografēšanas režīmā. iestatījumi) Vadības elementi Live Control (Tiešā vadība) (31. lpp. ) Art Menu (Mākslas izvēlne) Scene Menu (Sižetu izvēlne) Fotografēšanas režīms ART SCN P A P/A/S/M On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off (Ieslēgts/ (Ieslēgts/ (Ieslēgts/ (Ieslēgts/ (Ieslēgts/ izslēgts) izslēgts) izslēgts) izslēgts) izslēgts) On/Off (Ieslēgts/ – – – – izslēgts) On/Off – – – (Ieslēgts/ – izslēgts) On/Off – – – – (Ieslēgts/ izslēgts) 58 — 57 Picture Mode Settings (Attēlu režīma iestatījumi) Live View Boost (Tiešā skata uzlabošana) Sleep (Gaidīšanas režīms) Parāda tikai izvēlēto attēlu režīmu, kad attēlu režīma izvēlei tiek lietota tiešā vadība. Ja ir izvēlēts iestatījums [On] (Ieslēgts), prioritāte tiks piešķirta attēlu skaidrai parādīšanai; efektu ekspozīcijas kompensācija un citi iestatījumi displejā nebūs redzami. Ja izvēlētajā laikā netiks veikta neviena darbība, fotokamera pārslēgsies uz gaidīšanas (enerģijas taupīšanas) režīmu. Fotokameru var atkal aktivizēt, nospiežot slēdzi līdz pusei. MENU (Izvēlne) c — — — V Exp/p/ISO Iespēja Eksponometrija P+Metering (+ Eksponometrija) Noise Reduct. (Trokšņu mazināšana) V g 36 21 Apraksts Izvēlieties sižetam atbilstošu eksponometrijas režīmu. [. . . ] 2 Šis garantijas sertifikāts netiks izsniegts atkārtoti, tāpēc glabājiet to drošā vietā. * Lai skatītu pilnvaroto starptautisko Olympus tehniskās apkopes apkalpošanas centru sarakstu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://www. olympus. com. 86 LV Piezīmes. 1 Šī Garantija ir kā papildinājums un tā neietekmē klienta ar likumu noteiktās tiesības. 2 Ja rodas jautājumi par šo Garantiju, sazinieties ar jebkuru uzņēmuma Olympus autorizēto tehniskās apkopes centru, kas norādīts instrukcijās. Preču zīmes • „Microsoft“ un „Windows“ ir reģistrētas „Microsoft Corporation“ preču zīmes. • SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS XZ-10 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS XZ-10 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag