Lietošanas pamācība SONY DSC-W360

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSC-W360 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSC-W360 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSC-W360 lietošanas pamācību.


SONY DSC-W360 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1599 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSC-W360 annexe 5 (2682 ko)
   SONY DSC-W360 annexe 4 (4857 ko)
   SONY DSC-W360 annexe 3 (29113 ko)
   SONY DSC-W360 annexe 2 (4723 ko)
   SONY DSC-W360 annexe 1 (386 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSC-W360

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ja akumulatora ldtja lietosanas laik rodas problmas, nekavjoties atvienojiet t strvas vada spraudni no maistrvas rozetes. [ Akumulatora ldtjs 3 Klientiem Eirop S produkta razotja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC un produktu drosbas autorizt prstve ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Par remonta vai garantijas jautjumiem vrsieties adress, kas nordtas atsevisos remonta vai garantijas dokumentos. Sis produkts ir izmints un atzts par atbilstosu ierobezojumiem, kas noteikti EMC direktv par savienotjkabeu, kas ski nek 3 metri, izmantosanu. [. . . ] Zibspuldzes gaismas radtais karstums var izraist netrumu krsas maiu vai to pielipsanu pie zibspuldzes virsmas, tdjdi samazinot gaismas intensitti. Carl Zeiss objektvs ·Saj fotokamer ir Carl Zeiss objektvs, kas ataino asus attlus ar brnisgu kontrastu. Fotokameras objektvs izgatavots saska ar Carl Zeiss sertificto kvalittes nodrosinsanas sistmu atbilstosi Carl Zeiss kvalittes standartiem Vcij. 9 Piebildes par LCD ekrnu un objektvu ·LCD ekrns ir razots, izmantojot oti augstas precizittes tehnoloiju, tdjdi vairk nek 99, 99% pikseu ir efektvi izmantojami. Tomr LCD ekrn, iespjams, pastvgi pardsies mazi melni un/ vai spilgti (balti, sarkani, zili vai zai) punkti. ·Kad akumulator palicis maz ldia, objektvs var prtraukt kustties. Par fotokameras temperatru Neprtrauktas lietosanas gait fotokamera un akumulators var sasilt. Par aizsardzbu pret prkarsanu Iespjams, nevars ierakstt filmas vai barosana automtiski izslgsies, lai aizsargtu fotokameru, atkarb no fotokameras vai akumulatora temperatras. Sd gadjum LCD ekrn pardsies paziojums, pc tam barosana izslgsies vai nevars ierakstt filmas. Par attla datu savienojambu ·S fotokamera atbilst DCF (Kameras failu sistmas standarts) universlajam standartam, ko ieviesusi JEITA (Japnas Elektronikas un informcijas tehnoloiju industriju asocicija). ·Sony negarant cits iercs ierakstto vai montto attlu atainosanu saj fotokamer un saj fotokamer ierakstto attlu atainosanu cits iercs. Brdinjums par autortiesbm Televzijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materili var bt aizsargti ar autortiesbm. Sdu materilu neatauta ierakste var bt autortiesbu aizsardzbas likumu prkpums. Netiek kompensts bojts saturs vai neizdevusies ierakste Sony nekompenss neizdevusos ieraksti vai ierakstt satura bojjumus sakar ar fotokameras vai ierakstes medija darbbas kmi utt. Par ilustrcijm Saj rokasgrmat ilustrcijs atainots modelis DSC-W350, ja nav nordts citdi. 10 Ierces daas I Rezma sldzis J Plaukstas siksnias piestiprinsanas is K (atainosana) taustis L (izdzsana) taustis M MENU taustis N Vadbas taustis Ieslgta izvlne: v/V/b/B/z Izslgta izvlne: DISP/ / / O Skarunis P Statva piestiprinsanas ligzda · Pieskrvjiet statvu ar skrvi, kas ir ska nek 5, 5 mm. Pretj gadjum nevars stingri piestiprint statvu, un tas var bojt fotokameru. A ON/OFF (barosana) taustis B Aizvara taustis C Zibspuldze D Taimera lampia/smaida noteiksanas aizvara lampia/ AF izgaismotjs E Objektvs F Mikrofons G LCD ekrns H Ierakstei: W/T (palielinjums) taustis Atainosanai: (atainosanas palielinjums) taustis/ (indekss) taustis Q Akumulatora nodaljuma/ atmias kartes pieslgvietas vcis R Atmias kartes pieslgvieta S Pieejas lampia T Daudzfunkciju ligzda U Akumulatora nodaljums V Akumulatora izgrsanas svira 11 Akumulatora uzlde 1 Ievietojiet akumulatoru ldtj. ·Varat uzldt akumulatoru, pat ja tas ir daji uzldts. Akumulators 2 Piesldziet ldtju pie maistrvas rozetes. CHARGE lampia Izgaismota: notiek uzlde Nodzisusi: uzlde ir pabeigta (parasta uzlde) Ja akumulatoru uzldsiet apmram stundu pc CHARGE lampias nodzisanas, akumulator bs nedaudz vairk ldia (pilna uzlde). Strvas vads CHARGE lampia 3 Kad uzlde ir pabeigta, atvienojiet akumulatora ldtju. x Uzldes laiks Pilna uzlde Apm. 245 min Piebildes · Tabul nordts nepieciesamais laiks, lai 25°C temperatr uzldtu pilnb izldtu akumulatoru. Parasta uzlde Apm 185 min 12 · Piesldziet akumulatora ldtju pie viegli pieejamas maistrvas rozetes. · Pc uzldes pabeigsanas atvienojiet strvas vadu no maistrvas rozetes un izemiet akumulatoru no ldtja. klases vai trkas darbbas) Skku informciju par attlu skaitu/ierakstes laiku skatiet 24. lpp. x Lai izemtu atmias karti Pieejas lampia Prliecinieties, ka pieejas lampia nav izgaismota, tad vienreiz piespiediet atmias karti. Piebilde · Nekd gadjum neizemiet atmias karti/akumulatoru, kad pieejas lampia ir izgaismota. Tas var sabojt datus atmias kart/ieksj atmi. x Kad nav ievietota atmias karte Attli tiek saglabti fotokameras ieksj atmi (apmram 45 MB). Lai attlus no ieksjs atmias prkoptu atmias kart, fotokamer ievietojiet atmias karti, tad izvlieties MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Copy]. 15 x Lai izemtu akumulatoru Akumulatora izgrsanas svira Pabdiet akumulatora izgrsanas sviru. [. . . ] klase) Zibspuldze: darbbas rdiuss (ISO jutba (ieteicamais ekspozcijas indekss) iestatta uz "Auto"): apm. no 0, 6 m ldz 1, 9 m (T) [Ieejas un izejas ligzdas] Daudzfunkciju ligzda Type3 (AV izeja (SD/HD Component)/ USB/DC ieeja): Video izeja Audio izeja (mono) USB komunikcija USB komunikcija: Hi-Speed USB (savietojama ar USB 2. 0) [LCD ekrns] LCD panelis DSC-W360: 7, 5 cm (3, 0 tipa) TFT dzinis DSC-W350: 6, 7 cm (2, 7 tipa) TFT dzinis Kopjais punktu skaits: 230 400 (960 × 240) punkti [Barosana, visprg informcija] Barosana: akumulators NP-BN1, 3, 6 V AC-LS5 maistrvas adapters (noprkams atsevisi), 4, 2 V Elektroenerijas patris (ierakstes laik): DSC-W360: 1, 1 W DSC-W350: 1, 0 W Darbinsanas temperatra: no 0°C ldz 40°C Uzglabsanas temperatra: no ­20°C ldz +60°C Izmrs DSC-W360: 94, 0 × 56, 1 × 16, 7 mm (P/A/DZ, izemot izvirzts daas) DSC-W350: 90, 7 × 51, 5 × 16, 7 mm (P/A/DZ, izemot izvirzts daas) 27 Svars (ieskaitot NP-BN1 akumulatoru, atmias karti): DSC-W360: apm. 117 g Mikrofons: mono Skarunis: mono Exif Print: savietojama PRINT Image Matching III: savietojama PictBridge: savietojama Precu zmes , "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", , "Memory Stick Duo", , "Memory Stick PRO Duo", , "Memory Stick PRO-HG Duo", , "Memory Stick Micro", "MagicGate", un "PhotoTV HD" ir Sony Corporation precu zmes. · Microsoft, Windows, DirectX un Windows Vista ir Microsoft Corporation reistrts precu zmes vai precu zmes ASV un/vai cits valsts. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSC-W360 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSC-W360 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag