Lietošanas pamācība SONY DSC-W380

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSC-W380 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSC-W380 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSC-W380 lietošanas pamācību.


SONY DSC-W380 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1500 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSC-W380 annexe 4 (2682 ko)
   SONY DSC-W380 annexe 3 (28318 ko)
   SONY DSC-W380 annexe 2 (4679 ko)
   SONY DSC-W380 annexe 1 (400 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSC-W380

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ja akumulatora ldtjs nedarbojas normli, nekavjoties prtrauciet t barosanas padevi, atvienojot strvas vada spraudni no rozetes. [ Akumulatora ldtjs 4 Klientiem Eirop S produkta razotja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC un produktu drosbas autorizt prstve ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Par remonta vai garantijas jautjumiem vrsieties adress, kas nordtas atsevisos remonta vai garantijas dokumentos. Sis produkts ir izmints un atzts par atbilstosu ierobezojumiem, kas noteikti EMC direktv par savienotjkabeu, kas ski nek 3 metri, izmantosanu. [. . . ] Turklt ierakstes medijs var kt nelietojams vai attlu dati var tikt bojti. Zibspuldzes gaismas radtais karstums var izraist netrumu krsas maiu vai to pielipsanu pie zibspuldzes virsmas, tdjdi samazinot gaismas intensitti. Piebildes par LCD ekrnu un objektvu ·LCD ekrns ir razots, izmantojot oti augstas precizittes tehnoloiju, tdjdi vairk nek 99, 99% pikseu ir efektvi izmantojami. Tomr LCD ekrn, iespjams, pastvgi atainosies mazi melni un/vai spilgti (balti, sarkani, zili vai zai) punkti. ·Kad akumulator atlicis maz ldia, objektvs var prtraukt kustties. Par fotokameras temperatru Neprtrauktas darbinsanas gait fotokamera un akumulators var sasilt. T nav darbbas kme. 9 Par prkarsanas novrsanu Atkarb no fotokameras un akumulatora temperatras, iespjams, nevars ierakstt filmas vai izslgsies barosana, lai aizsargtu fotokameru. LCD ekrn atainosies paziojums, tad izslgsies barosana vai nebs iespjams ierakstt filmas. Par attla datu savietojambu ·Fotokamera atbilst DCF (Kameras failu sistmas standarts) universlajam standartam, ko ieviesusi JEITA (Japnas Elektronikas un informcijas tehnoloiju industriju asocicija). ·Sony negarant cit ierc ieraksttu vai monttu attlu atainosanu saj fotokamer vai taj ierakstto attlu atainosanu cit ierc. Brdinjums par autortiesbm Televzijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materili var bt aizsargti ar autortiesbm. Sdu materilu neatauta ierakste var bt autortiesbu aizsardzbas likumu prkpums. Netiks kompensts bojts saturs vai neizdevusies ierakste Sony nekompenss neizdevusos ieraksti vai ierakstt satura bojjumus sakar ar fotokameras vai ierakstes medija darbbas kmi utt. Par ilustrcijm Saj pamcb ilustrcijs atainots modelis DSC-W380, ja nav nordts savdk. 10 Ierces daas I Ierakstei: W/T (palielinjums) taustis Atainosanai: (atainosanas palielinjums) taustis/ (indekss) taustis J Rezma ritenis K Plaukstas siksnias piestiprinsanas is L (atainosana) taustis M (izdzsana) taustis N MENU taustis O Vadbas taustis Ieslgta izvlne: v/V/b/B/z Izslgta izvlne: DISP/ / / P Statva piestiprinsanas ligzda · Pieskrvjiet statvu ar skrvi, kas ska nek 5, 5 mm. Pretj gadjum nevars krtgi fikst fotokameru un tas var bojt fotokameru. A ON/OFF (barosana) taustis B Aizvara taustis C Zibspuldze D Mikrofons E Skarunis F Taimera lampia/smaida noteiksanas aizvara lampia/ AF izgaismotjs G Objektvs H LCD ekrns Q Akumulatora nodaljuma/ atmias kartes pieslgvietas vcis R Atmias kartes pieslgvieta S Daudzfunkciju ligzda T Pieejas lampia U Akumulatora izgrsanas svira V Akumulatora nodaljums 11 Akumulatora uzldsana 1 Ievietojiet akumulatoru ldtj. ·Iespjams akumulatoru uzldt pat tad, ja tas jau ir daji uzldts. Akumulators 2 Piesldziet akumulatora ldtju pie maistrvas rozetes. Ja akumulatoru turpinsiet uzldt apmram stundu pc CHARGE lampias nodzisanas, akumulator bs nedaudz vairk ldia (pilna uzlde). CHARGE lampia Izgaismota: notiek uzlde Nodzisusi: uzlde ir pabeigta (parasta uzlde) Strvas vads CHARGE lampia 3 Kad uzlde ir pabeigta, atvienojiet akumulatora ldtju. x Uzldes laiks Pilna uzlde Apm. 185 min 12 Piebildes · Tabul nordts laiks, kas nepieciesams pilngi izldta akumulatora uzldsanai 25°C temperatr. · Piesldziet akumulatora ldtju pie vienkrsi pieejamas maistrvas rozetes. · Pc uzldes pabeigsanas atvienojiet strvas vadu no maistrvas rozetes un izemiet akumulatoru no ldtja. · Noteikti izmantojiet Sony akumulatoru un t ldtju. x Akumulatora darbbas laiks un ierakstmo/atainojamo nekustgo attlu skaits Akumulatora darbbas laiks (min) Ierakste Atainosana Piebilde · Ierakstmo nekustgo attlu skaits pamatojas uz CIPA standartu un turpmk mintajiem ierakstes apstkiem. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) ­ DISP (Screen Display Settings) ir iestatts uz [Normal]. Tas var bojt datus atmias kart/ieksj atmi. x Kad nav ievietota atmias karte Attli tiek saglabti fotokameras ieksj atmi (apmram 45 MB). [. . . ] klase) Zibspuldze: darbbas rdiuss (ISO jutba (ieteicamais ekspozcijas indekss) iestatta uz Auto): no apm. 0, 5 m ldz 2, 0 m (T) [Ieejas un izejas ligzdas] Daudzfunkciju ligzda Type3 (AV izeja (SD/HD Component)/ USB/DC ieeja): Video izeja Audio izeja (mono) USB komunikcija USB komunikcija: Hi-Speed USB (savietojama ar USB 2. 0) [LCD ekrns] LCD panelis DSC-W390: 7, 5 cm (3, 0 tips) TFT dzinis DSC-W380: 6, 7 cm (2, 7 tips) TFT dzinis Kopjais punktu skaits: 230 400 (960 × 240) punkti [Barosana, visprg informcija] Barosana: akumulators NP-BN1, 3, 6 V AC-LS5 maistrvas adapters (noprkams atsevisi), 4, 2 V Elektroenerijas patris (ierakstes laik): 1, 1 W Darbinsanas temperatra: no 0°C ldz 40°C Uzglabsanas temperatra: no ­20°C ldz +60°C 27 Izmrs DSC-W390: 94, 3 × 56, 1 × 19, 7 mm (P/A/DZ, izemot izvirzts daas) DSC-W380: 91, 7 × 51, 9 × 19, 7 mm (P/A/DZ, izemot izvirzts daas) Svars (ieskaitot NP-BN1 akumulatoru, atmias karti) DSC-W390: apm. 124 g Mikrofons: mono Skarunis: mono Exif Print: savietojama PRINT Image Matching III: savietojama PictBridge: savietojama Kapacitte: parast: 2, 3 Wh (630 mAh) miniml: 2, 2 Wh (600 mAh) Ierces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainti bez ieprieksja brdinjuma. BC-CSN/BC-CSNB akumulatora ldtjs Barosana: no 100 V ldz 240 V maistrva, 50/60 Hz, 2 W Izejas spriegums: 4, 2 V ldzstrva, 0, 25 A Darbinsanas temperatra: no 0°C ldz 40°C Uzglabsanas temperatra: no ­20°C ldz +60°C Izmrs: apm. 55 g Akumulators NP-BN1 Izmantotais akumulators: litija jonu Maksimlais spriegums: 4, 2 V ldzstrva Nominlais spriegums: 3, 6 V ldzstrva Maksimlais uzldes spriegums: 4, 2 V ldzstrva Maksimlais uzldes strvas stiprums: 0, 9 A 28 Precu zmes · , "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", , "Memory Stick Duo", , "Memory Stick PRO Duo", , "Memory Stick PRO-HG Duo", , "Memory Stick Micro", "MagicGate", un "PhotoTV HD" ir Sony Corporation precu zmes. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSC-W380 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSC-W380 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag