Lietošanas pamācība SONY DSC-WX5

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSC-WX5 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSC-WX5 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSC-WX5 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi SONY DSC-WX5
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSC-WX5 (4795 ko)
   SONY DSC-WX5 annexe 2 (2603 ko)
   SONY DSC-WX5 annexe 1 (3925 ko)
   SONY DSC-WX5 annexe 4 (26442 ko)
   SONY DSC-WX5 annexe 3 (7120 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSC-WX5

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DSC-WX5 Digit l fotokamera/lietosanas pam c ba © 2010 Sony Corporation Latviski Lietot ja iev r bai Mode a un s rijas numurs ir nor d ts fotokameras apaks . Pierakstiet s rijas numuru zem k nor d taj viet . Nosauciet sos numurus, kad saist b ar so produktu sazin ties ar Sony d leri. _____________________________ LV BR DIN JUMS Lai nov rstu ugunsnelaimes vai str vas trieciena risku, nepak aujiet ier ci lietus vai mitruma iedarb bai. SVAR GA INFORM CIJA PAR DROS BU! [. . . ] Tas var izrais t darb bas k mes, un var neb t iesp jams ierakst t att lus. Turkl t ierakstes medijs var k t nelietojams vai att lu dati var tikt boj ti. ·Pirms lietosanas not riet zibspuldzes virsmu. Zibspuldzes gaismas rad tais karstums var izrais t net rumu kr sas mai u vai to pielipsanu pie zibspuldzes virsmas, samazinot gaismas intensit ti. Piebildes par LCD ekr nu un objekt vu ·LCD ekr ns ir razots, izmantojot oti augstas precizit tes tehnolo iju, t d j di vair k nek 99, 99% pikse u ir efekt vi izmantojami. Tom r LCD ekr n var past v gi par d ties mazi melni un/vai spilgti (balti, sarkani, zili vai za i) punkti. Sie punkti ir norm li razosanas proces un nek d veid neietekm ieraksti. ·Kad akumulator ir maz l di a, iesp jams, objekt vs p rtrauks kust ties. Ievietojiet uzl d tu akumulatoru un v lreiz iesl dziet fotokameru. Par fotokameras temperat ru Nep rtrauktas izmantosanas rezult t fotokamera un akumulators var sakarst, ta u t nav darb bas k me. Par p rkarsanas nov rsanu Atkar b no fotokameras un akumulatora temperat ras, iesp jams, nevar s ierakst t filmas vai barosanas padeve autom tiski izsl gsies, lai aizsarg tu fotokameru. Pirms barosanas padeves p rtrauksanas LCD ekr n atainosies pazi ojums vai nevar siet ierakst t filmas. LV LV 9 Par att lu datu savietojam bu ·S fotokamera atbilst DCF (Kameru failu sist mas standarts) univers lajam standartam, ko noteikusi JEITA (Jap nas Elektronikas un inform cijas tehnolo iju industriju asoci cija). ·Netiek garant ta cit ier c ierakst to vai mont to att lu atainosana saj fotokamer vai saj fotokamer ierakst to att lu atainosana cit ier c . AVCHD filmu failu import sana dator Kad AVCHD form t ierakst tas filmas import jat dator , Windows oper t jsist m izmantojiet "PMB" programmat ru CD-ROM disk (kompl. iek . ) vai Macintosh oper t jsist m izmantojiet "iMovie" programmat ru, kas iek auta Macintosh oper t jsist mas datoru komplekt cij . Piebildes par filmu atainosanu cit s ier c s S fotokamera izmanto MPEG-4 AVC/H. 264 High Profile, lai ierakst tu AVCHD form t . Ar so fotokameru AVCHD form t ierakst t s filmas nevar atainot s d s ier c s: ­ ier c s, kas savietojamas ar AVCHD form tu, ta u neatbalsta High Profile; ­ ier c s, kas nav savietojamas ar AVCHD form tu. LV S fotokamera ar izmanto MPEG-4 AVC/H. 264 Main Profile, lai ierakst tu MP4 form t . T d saj fotokamer MP4 form t ierakst t s filmas var atainot tikai ier c s, kas atbalsta MPEG-4 AVC/H. 264. HD (augsta izs irtsp ja) att la kvalit t ierakst tie diski S fotokamera augstas izs irtsp jas att lu ieraksta AVCHD form t . DVD medijus ar AVCHD form ta ierakstu nelietojiet DVD atska ot jos vai rakst t jos, jo DVD atska ot js/ rakst t js var neizgr st mediju un bez br din juma izdz st t saturu. DVD mediju ar AVCHD form ta ierakstu var atska ot savietojam Blu-ray DiscTM atska ot j /rakst t j vai cit savietojam ier c . Br din jums par autorties b m Telev zijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materi li var b t aizsarg ti ar autorties b m. [. . . ] ·Lai palielin tu, pagrieziet (atainosanas palielin jums) sviru uz T pusi. x Att la izdz sana 1 Piespiediet (izdz sana) tausti u. 2 Ar v izv lieties [This Image], tad piespiediet z. Vad bas tausti s (izdz sana) tausti s x P rsl gsana att lu ierakstes rez m Piespiediet (atainosana) tausti u. · Varat ar p rsl gt ierakstes rez m , l dz pusei piespiezot aizvara tausti u. x Fotokameras izsl gsana Piespiediet ON/OFF (barosana) tausti u. LV 22 Lai vair k uzzin tu par fotokameru ("Cyber-shot Handbook" rokasgr mata) "Cyber-shot Handbook" rokasgr mata, kur detaliz ti izskaidrota fotokameras izmantosana, atrodas CD-ROM disk (kompl. Skatiet saj pam c b , lai vair k uzzin tu par fotokameras funkcij m. LV x Windows lietot jiem Iesl dziet datoru un CD-ROM 1 CD-ROM disku (kompl. diskdzin ievietojiet 2 Uzkliks 3 Uzkliks iniet uz [Handbook]. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSC-WX5 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSC-WX5 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag