Lietošanas pamācība SONY DSC-WX5

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSC-WX5 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSC-WX5 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSC-WX5 lietošanas pamācību.


SONY DSC-WX5 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (295 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSC-WX5 (4795 ko)
   SONY DSC-WX5 annexe 2 (2603 ko)
   SONY DSC-WX5 annexe 1 (3925 ko)
   SONY DSC-WX5 annexe 4 (26442 ko)
   SONY DSC-WX5 annexe 3 (7120 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSC-WX5

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ja akumulatora l d t ja darbin sanas gait radus s probl mas, nekav joties izsl dziet barosanas padevi, atvienojot str vas vada spraudni no mai str vas rozetes. Ja str vas vads ir iek auts komplekt cij , tas ir paredz ts izmantosanai tikai ar so fotokameru - nelietojiet to ar citu elektrisku ier ci. Klientiem Eirop [ Piebilde klientiem valst s, kur s ir sp k ES direkt vas S produkta razot ja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC un produktu dros bas autoriz t p rst ve ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Par remonta vai garantijas jaut jumiem v rsieties adres s, kas nor d tas atsevis os remonta vai garantijas dokumentos. [. . . ] Piebildes par LCD ekr nu un objekt vu ·LCD ekr ns ir razots, izmantojot oti augstas precizit tes tehnolo iju, t d j di vair k nek 99, 99% pikse u ir efekt vi izmantojami. Tom r LCD ekr n var past v gi par d ties mazi melni un/vai spilgti (balti, sarkani, zili vai za i) punkti. Sie punkti ir norm li razosanas proces un nek d veid neietekm ieraksti. ·Kad akumulator ir maz l di a, iesp jams, objekt vs p rtrauks kust ties. Par fotokameras temperat ru Nep rtrauktas izmantosanas rezult t fotokamera un akumulators var sakarst, ta u t nav darb bas k me. Par p rkarsanas nov rsanu Atkar b no fotokameras un akumulatora temperat ras, iesp jams, nevar s ierakst t filmas vai barosanas padeve autom tiski izsl gsies, lai aizsarg tu fotokameru. Pirms barosanas padeves p rtrauksanas LCD ekr n atainosies pazi ojums vai nevar siet ierakst t filmas. LV LV 9 Par att lu datu savietojam bu ·S fotokamera atbilst DCF (Kameru failu sist mas standarts) univers lajam standartam, ko noteikusi JEITA (Jap nas Elektronikas un inform cijas tehnolo iju industriju asoci cija). ·Netiek garant ta cit ier c ierakst to vai mont to att lu atainosana saj fotokamer vai saj fotokamer ierakst to att lu atainosana cit ier c . AVCHD filmu failu import sana dator Kad AVCHD form t ierakst tas filmas import jat dator , Windows oper t jsist m izmantojiet "PMB" programmat ru CD-ROM disk (kompl. iek . ) vai Macintosh oper t jsist m izmantojiet "iMovie" programmat ru, kas iek auta Macintosh oper t jsist mas datoru komplekt cij . Piebildes par filmu atainosanu cit s ier c s S fotokamera izmanto MPEG-4 AVC/H. 264 High Profile, lai ierakst tu AVCHD form t . Ar so fotokameru AVCHD form t ierakst t s filmas nevar atainot s d s ier c s: ­ ier c s, kas savietojamas ar AVCHD form tu, ta u neatbalsta High Profile; ­ ier c s, kas nav savietojamas ar AVCHD form tu. LV S fotokamera ar izmanto MPEG-4 AVC/H. 264 Main Profile, lai ierakst tu MP4 form t . T d saj fotokamer MP4 form t ierakst t s filmas var atainot tikai ier c s, kas atbalsta MPEG-4 AVC/H. 264. HD (augsta izs irtsp ja) att la kvalit t ierakst tie diski S fotokamera augstas izs irtsp jas att lu ieraksta AVCHD form t . DVD medijus ar AVCHD form ta ierakstu nelietojiet DVD atska ot jos vai rakst t jos, jo DVD atska ot js/ rakst t js var neizgr st mediju un bez br din juma izdz st t saturu. DVD mediju ar AVCHD form ta ierakstu var atska ot savietojam Blu-ray DiscTM atska ot j /rakst t j vai cit savietojam ier c . Br din jums par autorties b m Telev zijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materi li var b t aizsarg ti ar autorties b m. S du materi lu neat auta ierakste var b t autorties bu aizsardz bas likumu p rk pums. · Ierakst mo att lu skaits noteikts, veicot ieraksti s dos apst k os: ­ tiek izmantots Sony "Memory Stick PRO Duo" (nop rkams atsevis i); ­ piln b uzl d ts akumulators (kompl. · Ierakst mo nekust go att lu skaits noteikts, pamatojoties uz CIPA (CIPA: Camera & Imaging Products Association) standartu s dos apst k os: ­ DISP (ekr na r d jumu iestat jumi) ir iestat ts uz [Normal]; ­ ierakste notiek ik p c 30 sekund m; ­ palielin jums tiek pam sus p rsl gts starp W un T galu; ­ zibspuldze izgaismojas katru otro reizi; ­ barosana tiek iesl gta un izsl gta katru desmito reizi. · Akumulatora darb bas laiks film m ir noteikts s dos apst k os: ­ ierakstes rez ms: AVCHD HQ; ­ kad nep rtraukt ierakste beidzas sakar ar iestat tu ierobezojumu, v lreiz piespiediet aizvara tausti u un turpiniet ieraksti. Apm ram 115 Apm ram 190 Apm ram 60 Att lu skaits Apm ram 230 Apm ram 3800 -- LV LV 13 z Fotokameras izmantosana rzem s Varat fotokameru un akumulatora l d t ju (kompl. [. . . ] · "AVCHD" un "AVCHD" logotips ir Panasonic Corporation un Sony Corporation pre u z mes. · HDMI, HDMI logotips un HighDefinition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC pre u z mes vai re istr t s pre u z mes. · Microsoft, Windows, DirectX un Windows Vista ir Microsoft Corporation ir re istr tas pre u z mes vai pre u z mes ASV un/vai cit s valst s. · Intel un Pentium ir Intel Corporation pre u z mes vai re istr tas pre u z mes. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSC-WX5 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSC-WX5 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag