Lietošanas pamācība SONY DSLR-A290

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSLR-A290 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSLR-A290 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSLR-A290 lietošanas pamācību.


SONY DSLR-A290 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1960 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSLR-A290 (6216 ko)
   SONY DSLR-A290 annexe 3 (6221 ko)
   SONY DSLR-A290 annexe 4 (6604 ko)
   SONY DSLR-A290 annexe 2 (6216 ko)
   SONY DSLR-A290 annexe 1 (723 ko)
   SONY DSLR-A290 DATASHEET (446 ko)
   SONY DSLR-A290 QUICK START GUIDE (723 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSLR-A290

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Fotokameras sagatavosana Pirms fotokameras izmantosana Atainosanas izmantosana A-mount DSLR-A290 ® Lietot ja iev r bai Mode a un s rijas numurs nor d ts fotokameras apaks . Nosauciet sos numurus, kad saist b ar so produktu sazin ties ar Sony d leri. __________________________ BR DIN JUMS Lai nov rstu ugunsnelaimes vai str vas trieciena risku, nepak aujiet ier ci lietus vai mitruma iedarb bai. 3 SVAR GA INFORM CIJA PAR DROS BU SAGLAB JIET S S INSTRUKCIJAS. LAI SAMAZIN TU UGUNSNELAIMES VAI STR VAS TRIECIENA RISKU, R P GI IZPILDIET SOS NOR D JUMUS! Ja str vas vada spraud a forma neatbilst mai str vas rozetei, izmantojiet spraud a adapteru, kas atbilst rozetes formai. Uzman bu! Akumulators Ja nepareizi apiesieties ar akumulatoru, tas var uzspr gt, izrais t ugunsnelaimi vai miskus apdegumus. [. . . ] Tabul par d ts, k kr su tonis main s atkar b no daz diem apgaismojuma veidiem, sal dzinot ar objektu, kas saules gaism izskat s balts. Laika apst k i/ apgaismojums Apgaismojuma apraksts Dienas gaisma M ko ains Fluoresc josa gaisma Kv lspuldze Balts Zilgans Za gans Sarkan gs Ierakstes funkcijas izmantosana Balt s kr sas balanss ir funkcija, kas noregul kr su toni aptuveni atbilstosu tam, ko redzat. Izmantojiet so funkciju, kad neieguv t v lamo att la kr su toni vai main siet kr su toni m ksliniecisk m izpausm m. Piebildes ·Kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz AUTO vai ainas izv li, [White balance] ir fiks ts uz AWB (Auto WB) un nevar izv l ties citus rez mus. ·Ja vien gais pieejamais apgaismojums ir dz vsudraba vai n trija lampa, fotokamera nesp s ieg t pareizu balt s kr sas balansu sakar ar gaismas avota raksturlielumiem. S d gad jum izmantojiet zibspuldzi. Balt s kr sas balansa noregul sana atbilstosi apgaismojumam (autom tiskais/iestat tais balt s kr sas balanss) Fn tausti s t [White balance] t izv lieties nepieciesamo iestat jumu · Kad nav izv l ts [AWB], varat prec zi noregul t kr su toni ar b/B uz vad bas tausti a. Ja to noregul siet + virzien , att ls k s sarkan gs, ja ­ virzien , att ls k s zilgans. 83 AWB (Auto WB) (Daylight) (Shade) (Cloudy) (Tungsten) (Fluorescent) (Flash) Fotokamera autom tiski nosaka apgaismojuma avotu un noregul kr su to us. Ja izv l j ties parametru, kas piem rots noteiktam apgaismojuma avotam, kr su to i tiek noregul ti sim apgaismojuma avotam (ieprieksiestat tais balt s kr sas balanss). Ierakstes pa mieni · Kad izv l j ties (skatiet zem k). (Custom), varat re istr t savu iestat jumu Kr su to u re istr cija (piel gotais balt s kr sas balanss) Ain , kur ir vair ku tipu parastais apgaismojums, ieteicams izmantot piel goto balt s kr sas balansu, lai prec zi atveidotu balto kr su. 1 Fn tausti 2 Izv s t [White balance] t lieties [ SET] ar b/B uz vad bas tausti a, tad piespiediet vad bas tausti a centru. , lai balt zona piln b p rkl j fokusa zonu centr , tad piespiediet aizvara tausti u. Nokliks aizvars, un atainojas kalibr t s v rt bas (kr su temperat ra un kr su filtrs). 3 Turiet fotokameru t 84 4 Piespiediet vad bas tausti a centru. Ekr n atainojas ierakstes inform cija ar saglab tu piel goto balt s kr sas balansa iestat jumu. · Saj proced r re istr tais piel gotais balt s kr sas balansa iestat jums paliek sp k l dz jauna iestat juma re istr sanai. Piebilde ·"Custom WB error" pazi ojums nor da, ka v rt ba ir rpus gaid t diapazona (kad zibspuldze tiek izmantota tuva objekta att la ierakst vai kadr ir objekts spilgt s kr s s). Ja re istr jat so v rt bu, LCD monitor ierakstes inform cijas displej indikators k st dzeltens. Saj laik varat ierakst t, ta u ieteicams v lreiz iestat t balt s kr sas balansu, lai ieg tu pareiz ku balt s kr sas balansa v rt bu. Lai atainotu piel got balt s kr sas balansa iestat jumu Ierakstes funkcijas izmantosana Fn tausti s t [White balance] t (Custom) Piebilde · Ja zibspuldze tiek izmantota, kad piespiests aizvara tausti s, piel gotais balt s kr sas balanss tiek re istr ts, emot v r zibspuldzes gaismu. V l k ierakstiet att lus ar zibspuldzi. 85 Att la apstr de Att la spilgtuma korekcija (dinamisk diapazona optimiz t js) Fn tausti s t [D-RangeOptimizer] t izv lieties nepieciesamo iestat jumu (Off) (Standard) Netiek veikta optimiz sana. Kad starp objektu un fonu ir sp c gs gaismas un nas kontrasts, kas ir tipiski ierakstei saul , fotokamera v jina kontrastu pa visu att lu, lai ieg tu att lu ar atbilstosu spilgtumu un kontrastu. Sadalot att lu maz s zon s, fotokamera analiz gaismas un nas kontrastu starp objektu un fonu, ieg stot att lu ar optim lu spilgtumu un to u p reju. (Advanced) Piebildes · (Advanced) tiek izv l ts, kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz AUTO vai vienu no s diem ainas izv les rez miem: (Portrait), (Landscape) vai (Macro). (Standard) tiek izv l ts, kad ekspoz cijas rez ms ainas izv l ir iestat ts uz (Sports Action). (Off) tiek izv l ts, kad ekspoz cijas rez ms ainas izv l ir iestat ts uz (Sunset) vai (Night Port. /View). ·Palielin tiem RAW form ta att liem saj fotokamer var p rbaud t tikai dinamisk diapazona optimiz t ja (Standard) efektus. ·Kad ierakst t, izmantojot dinamisk diapazona optimiz t ju, att l var b t troks i. Att la apstr des izv le (radosais stils) 1 Fn tausti 2 Kad v s t [Creative Style] t izv lieties nepieciesamo iestat jumu laties noregul t (Contrast), (Saturation) vai (Sharpness), izv lieties nepieciesamo parametru ar b/B, tad noregul jiet v rt bu ar v/V. 86 (Standard) (Vivid) Lai ierakst tu daz das ainas ar bag t gu to u p reju un skaist m kr s m. Palielin ts pies tin jums un kontrasts, lai ieg tu kr sainu ainu un, piem ram, ziedu, pavasara za umu, zil s debess vai oke na zilgmes br nis gus att lus. Lai maigos to os ierakst tu cilv ka das kr su, kas ir ide li portretu ierakstei. Palielin ts pies tin jums, kontrasts un asums, lai ierakst tu kosu un skaidru ainavu. Lab k akcent tas ar t las ainavas. (Portrait) (Landscape) (Night view) Kontrasts tiek v jin ts, lai darbisk k ierakst tu nakts ainavas att lu. Lai ierakst tu melnbaltu att lu. (Contrast), (Saturation) un katram rados stila parametram. (Contrast) (Saturation) (Sharpness) var noregul t Ierakstes funkcijas izmantosana Jo liel ka izv l t v rt ba, jo izteikt ka ats ir ba starp gaismu un nu. [. . . ] · Sp c gi vibr jos viet · Tuvu sp c ga magn tisma avotam · Smilsain vai putek ain viet Ne aujiet smilt m vai putek iem iek t fotokamer . Tas var rad t fotokameras darb bas k mes, un dazos gad jumos s s k mes nevar izlabot. Par mitruma kondens ciju Ja fotokameru no aukstas vietas ienes t silt , mitrums var kondens ties fotokamer vai uz t s. Mitruma kondens cija var rad t fotokameras darb bas k mes. K nov rst mitruma kondens ciju Kad fotokameru no aukstas vietas ienesat silt , ilg k nek stundu ievietojiet to plastmasas maisi un ciesi aiztaisiet, lai temperat ras izl dzin tos. Ja kondens jies mitrums Izsl dziet fotokameru un pagaidiet apm ram stundu, lai mitrums iztvaiko. emiet v r - ja m in siet ierakst t, kam r objekt v ir mitrums, nevar s ierakst t skaidrus att lus. Par ieks jo uzl d jamo bateriju Saj fotokamer ir ieks ja uzl d jama baterija, lai saglab tu datuma, pulkste a un citus iestat jumus neatkar gi no t , vai barosana ir iesl gta. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSLR-A290 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSLR-A290 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag