Lietošanas pamācība SONY DSLR-A390

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSLR-A390 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSLR-A390 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSLR-A390 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi SONY DSLR-A390
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSLR-A390 (6598 ko)
   SONY DSLR-A390 (6604 ko)
   SONY DSLR-A390 annexe 1 (739 ko)
   SONY DSLR-A390 annexe 2 (6598 ko)
   SONY DSLR-A390 DATASHEET (424 ko)
   SONY DSLR-A390 QUICK START GUIDE (739 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSLR-A390

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Fotokameras sagatavosana Pirms izmantosana Atainosanas izmantosana A-mount DSLR-A390 ® Lietot ja iev r bai Mode a un s rijas numurs nor d ts ier ces apaks . Pierakstiet s rijas numuru zem k nor d taj viet . Nosauciet sos numurus, kad saist b ar so produktu sazin ties ar Sony d leri. __________________________ BR DIN JUMS Lai samazin tu ugunsnelaimes vai str vas trieciena risku, nepak aujiet ier ci lietus vai mitruma iedarb bai. 3 SVAR GA INFORM CIJA PAR DROS BU! [. . . ] Varat visu att lu padar t gais ku, pab dot ekspoz ciju uz + pusi. Varat visu att lu padar t tums ku, pab dot ekspoz ciju uz ­ pusi. Noregul jiet ­ virzien Pamatekspoz cija Noregul jiet + virzien 1 Piespiediet tausti u. tausti s · Ekspoz cijas kompens cijas ekr ns atainojas skatumekl t ja rez m . 2 Ar vad bas riteni noregul ekspoz ciju. jiet + virzien (p rm r ga ekspoz cija): att ls k st gais ks. ­ virzien (nepietiekama ekspoz cija): att ls k st tums ks. Standarta ekspoz cija 3 Noregul jiet fokusu un ierakstiet att lu. 86 Ierakstes pa mieni · Noregul jiet kompens cijas l meni, p rbaudot ierakst to att lu. · Ierakstot ar ekspoz cijas v rt bas nob di, varat ierakst t vair kus att lus ar ekspoz ciju, kas nob d ta uz plus vai m nus pusi (99. lpp. ). Piebilde ·So parametru nevar iestat t, kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz AUTO, M (manu la ekspoz cija) vai ainas izv li. Lai ierakst tu, ekr n p rbaudot histogrammu Histogramma ataino gaismas sadal jumu un par da, cik daudz noteikta spilgtuma pikse u ir att l . Lai atainotu histogrammu, piespiediet DISP uz vad bas tausti a (38. Ekspoz cijas kompens cija atbilstosi maina histogrammu. Ja ierakst t ar ekspoz cijas kompens ciju uz pozit vo pusi, viss att ls k st gais ks un histogramma nob d s uz gaiso pusi (pa labi). Ja ekspoz cijas kompens ciju izmantojat negat vaj pus , histogramma nob d s uz pret jo pusi. Histogrammas abi gali par da gaiso un tumso da u. S s zonas nevar v l k atjaunot ar datoru. Ja nepieciesams, noregul jiet ekspoz ciju un ierakstiet v lreiz. Pikse u skaits Tumss Gaiss Ierakstes funkcijas izmantosana 87 Piebildes ·Live View rez m atainot histogramma nenor da ierakst to att lu. T par da LCD monitor redz t att la st vokli. Histogramma ats irsies atkar b no diafragmas apert ras u. c. · Histogramma ierakstes un atainosanas rez m ats iras s dos gad jumos: ­ kad izgaismojas zibspuldze; ­ kad objektam ir zema to u intensit te, piem ram, nakts ainav m. Zibspuldzes gaismas intensit tes noregul sana (zibspuldzes kompens cija) Kad ierakst t ar zibspuldzi, varat noregul t tikai zibspuldzes gaismas intensit ti, nemainot ekspoz cijas kompens ciju. Varat main t ekspoz ciju tikai galvenajam objektam, kas atrodas zibspuldzes darb bas r dius . MENU tausti s t 1 t [Flash compens. ] t izv lieties nepieciesamo iestat jumu + virzien : zibspuldzes gaisma k st spilgt ka. ­ virzien : zibspuldzes gaisma k st bl v ka. Piebildes ·So parametru nevar iestat t, kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz AUTO vai ainas izv li. ·Ja noregul j t zibspuldzes l meni, par d s LCD monitor / skatumekl t j , kad tiek pacelta ieb v t zibspuldze. Kad to noregul jat, noteikti atiestatiet v rt bu. ·Iesp jams, zibspuldzes gaismas intensit tes pastiprin sanas efekts neb s redzams sakar ar ierobezoto zibspuldzes gaismas daudzumu, ja objekts nav zibspuldzes darb bas r dius . Ja objekts ir oti tuvu, iesp jams, neb s redzams zibspuldzes gaismas intensit tes pav jin sanas efekts. Ekspoz cijas kompens cija un zibspuldzes kompens cija Ekspoz cijas kompens cija maina aizvara trumu, diafragmas apert ru un ISO jut bu (kad izv l j ties [AUTO]). [. . . ] 85 BULB ierakste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 C Centriski sv rt eksponometrija. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Datuma/pulkste a iestat sana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 123 DC IN ligzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSLR-A390 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSLR-A390 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag