Lietošanas pamācība SONY DSLR-A390

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSLR-A390 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSLR-A390 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSLR-A390 lietošanas pamācību.


SONY DSLR-A390 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1890 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSLR-A390 (6598 ko)
   SONY DSLR-A390 (6604 ko)
   SONY DSLR-A390 annexe 1 (739 ko)
   SONY DSLR-A390 annexe 2 (6598 ko)
   SONY DSLR-A390 DATASHEET (424 ko)
   SONY DSLR-A390 QUICK START GUIDE (739 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSLR-A390

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Fotokameras sagatavosana Pirms izmantosana Atainosanas izmantosana A-mount DSLR-A390 ® Lietot ja iev r bai Mode a un s rijas numurs nor d ts ier ces apaks . Nosauciet sos numurus, kad saist b ar so produktu sazin ties ar Sony d leri. __________________________ BR DIN JUMS Lai samazin tu ugunsnelaimes vai str vas trieciena risku, nepak aujiet ier ci lietus vai mitruma iedarb bai. 3 SVAR GA INFORM CIJA PAR DROS BU!LAI SAMAZIN TU UGUNSNELAIMES VAI STR VAS TRIECIENA RISKU, NOTEIKTI IZPILDIET SOS NOR D JUMUS! Ja str vas vada spraudnis neatbilst mai str vas rozetei, izmantojiet t s formai piem rotu spraud a adapteru. Uzman bu! Akumulators Ja ar akumulatoru apiesieties nepareizi, tas var uzspr gt, izrais t ugunsnelaimi vai miskus apdegumus. [. . . ] Varat main t ekspoz ciju tikai galvenajam objektam, kas atrodas zibspuldzes darb bas r dius . MENU tausti s t 1 t [Flash compens. ] t izv lieties nepieciesamo iestat jumu + virzien : zibspuldzes gaisma k st spilgt ka. ­ virzien : zibspuldzes gaisma k st bl v ka. Piebildes ·So parametru nevar iestat t, kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz AUTO vai ainas izv li. ·Ja noregul j t zibspuldzes l meni, par d s LCD monitor / skatumekl t j , kad tiek pacelta ieb v t zibspuldze. ·Iesp jams, zibspuldzes gaismas intensit tes pastiprin sanas efekts neb s redzams sakar ar ierobezoto zibspuldzes gaismas daudzumu, ja objekts nav zibspuldzes darb bas r dius . Ja objekts ir oti tuvu, iesp jams, neb s redzams zibspuldzes gaismas intensit tes pav jin sanas efekts. Ekspoz cijas kompens cija un zibspuldzes kompens cija Ekspoz cijas kompens cija maina aizvara trumu, diafragmas apert ru un ISO jut bu (kad izv l j ties [AUTO]). Savuk rt zibspuldzes kompens cija maina tikai zibspuldzes gaismas intensit ti. 88 Lai izv l tos objekta spilgtuma m r sanas metodi (eksponometrijas rez ms) Fn tausti s t [Metering mode] t izv lieties nepieciesamo rez mu (Multi segment) (Center weighted) (Spot) Saj rez m ekr ns sadal ts vair k s zon s un tiek izm r ts apgaismojums katr zon , nosakot pareizu ekspoz ciju visam ekr nam. Izce ot ekr na centr lo zonu, saj rez m tiek izm r ts vid jais spilgtums vis ekr n . Saj rez m tiek izm r ts apgaismojums tikai r mja centra fokusa zon un ap to. miens Ierakstes pa Ierakstes funkcijas izmantosana · Parast ierakst izmantojiet (Multi segment) eksponometriju. Piebilde ·Kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz AUTO vai ainas izv li, [Metering mode] ir fiks ts uz (Multi segment) un nevar izv l ties citus rez mus. 89 ISO iestat sana Gaismas jut ba tiek izteikta ar ISO skaitli (ieteicamais ekspoz cijas indekss). Jo liel ks skaitlis, jo augst ka jut ba. 1 Piespiediet ISO uz vad bas tausti a, lai atainotu ISO ekr nu. 2 Izv lieties nepieciesamo v rt bu ar v/V uz vad bas tausti a. · Jo liel ks skaitlis, jo sp c g ki troks i. Piebildes ·Kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz AUTO vai ainas izv li, ISO ir fiks ts uz AUTO un nevar izv l ties citu ISO skaitli. ·Kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz P/A/S un ISO - uz [AUTO], ISO tiek autom tiski iestat ts no ISO 100 l dz ISO 400. Ja main t ierakstes rez mu uz M ar [AUTO] iestat jumu, tas main s uz [100]. Iestatiet ISO atbilstosi ierakstes apst k iem. 90 Kr su to u noregul sana (balt s kr sas balanss) Objekta kr su tonis main s atkar b no apgaismojuma raksturlielumiem. Tabul par d ts, k kr su tonis main s atkar b no daz diem apgaismojuma veidiem, sal dzinot ar objektu, kas saules gaism izskat s balts. Laika apst k i/ apgaismojums Apgaismojuma apraksts Dienas gaisma M ko ains Fluoresc josa Kv lspuldzes gaisma gaisma Balts Zilgans Za gans Sarkan gs Ierakstes funkcijas izmantosana Balt s kr sas balanss ir funkcija, kas noregul kr su toni aptuveni atbilstosu tam, ko redzat. Izmantojiet so funkciju, kad neieguv t v lamo att la kr su toni vai main siet kr su toni m ksliniecisk m izpausm m. Piebildes ·Kad ekspoz cijas rez ms ir iestat ts uz AUTO vai ainas izv li, [White balance] ir fiks ts uz AWB (Auto WB) un nevar izv l ties citu rez mu. ·Ja vien gais pieejamais apgaismojums ir dz vsudraba vai n trija lampa, fotokamera nesp s ieg t pareizu balt s kr sas balansu sakar ar gaismas avota raksturlielumiem. S d gad jum izmantojiet zibspuldzi. Balt s kr sas balansa noregul sana atbilstosi apgaismojumam (autom tiskais/ ieprieksiestat tais balt s kr sas balanss) Fn tausti s t [White balance] t izv lieties nepieciesamo iestat jumu · Kad [AWB] nav izv l ts, varat prec zi noregul t kr sas toni, izmantojot b/B uz vad bas tausti a. Ja to noregul siet + virzien , att ls k s sarkan gs, savuk rt ­ virzien - zilgans. 91 AWB (Auto WB) (Daylight) (Shade) (Cloudy) (Tungsten) (Fluorescent) (Flash) Fotokamera autom tiski nosaka apgaismojuma avotu un noregul kr su to us. Ja izv l j ties parametru, kas piem rots noteiktam apgaismojuma avotam, kr su to i tiek noregul ti sim apgaismojuma avotam (ieprieksiestat tais balt s kr sas balanss). Ierakstes pa miens · Kad izv l j ties (skatiet zem k). (Custom), varat re istr t savu iestat jumu Kr su to u re istr cija (piel gotais balt s kr sas balanss) Ain ar vair ku tipu parasto apgaismojumu ieteicams izmantot piel goto balt s kr sas balansu, lai prec zi atveidotu balto kr su. 1 Fn tausti s t [White balance] t 2 Izv lieties [ SET] ar b/B uz vad bas tausti piespiediet vad bas tausti a centru. a, tad 3 Turiet fotokameru, lai balt zona piln b p rkl j fokusa zonu centr , tad piespiediet aizvara tausti u. Aizvars nokliks , un atainojas kalibr t s v rt bas (kr su temperat ra un kr su filtrs). 4 Piespiediet vad bas tausti a centru. Monitor atainojas ierakstes inform cija, saglab jot piel goto balt s kr sas balansa iestat jumu. · Saj proced r re istr tais piel got balt s kr sas balansa iestat jums ir sp k l dz jauna iestat juma re istr sanai. 92 Piebilde ·"Custom WB error" pazi ojums nor da, ka v rt ba ir rpus gaid t diapazona (kad zibspuldze tiek izmantota tuva objekta att la ierakst vai kadr ir objekts spilgt s kr s s). Ja re istr jat so v rt bu, LCD monitor ierakstes inform cijas displej indikators k st dzeltens. [. . . ] Tas var izrais t fotokameras darb bas k mes, un dazos gad jumos s s k mes nevar izlabot. Par darbin sanas temperat ru So fotokameru paredz ts izmantot no 0 l dz 40°C temperat r . Nav ieteicams ierakst t rk rt gi aukst vai karst viet , kas ir rpus nor d t temperat ras diapazona. Par mitruma kondens sanos Ja fotokameru no aukstas vietas ienes siet silt , mitrums var kondens ties fotokamer vai uz t s. K nov rst mitruma kondens sanos Ja fotokameru no aukstas vietas ienes siet silt , ilg k nek stundu ievietojiet to plastmasas maisi un ciesi aiztaisiet, lai temperat ras izl dzin tos. Ja kondens jies mitrums Izsl dziet fotokameru un pagaidiet apm ram stundu, lai mitrums iztvaiko. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSLR-A390 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSLR-A390 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag