Lietošanas pamācība SONY DSLR-A450

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSLR-A450 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSLR-A450 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSLR-A450 lietošanas pamācību.


SONY DSLR-A450 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (7080 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSLR-A450

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Fotokameras sagatavosana Pirms darbinsanas Attlu ierakste Ierakstes funkcijas izmantosana Atainosanas funkcijas izmantosana Iestatjumu maia Attlu atainosana dator Attlu druksana Digitl viena objektva spogukamera Lietosanas pamcba DSLR-A450 Modea un srijas numurs nordts ierces apaksj da. Nosauciet sos numurus, kad saistb ar so produktu sazinties ar Sony dleri. ________________________ Lietotja ievrbai BRDINJUMS Lai novrstu ugunsnelaimes vai strvas trieciena risku, nepakaujiet ierci lietus vai mitruma iedarbbai. SVARGA INFORMCIJA PAR DROSBU!LAI SAMAZINTU UGUNSNELAIMES VAI STRVAS TRIECIENA RISKU, NOTEIKTI IZPILDIET SOS NORDJUMUS! Ja strvas vada spraudnis neatbilst maistrvas rozetei, izmantojiet ts formai piemrotu sprauda adapteru. Uzmanbu! Ja ar akumulatoru apiesieties nepareizi, tas var uzsprgt, izraist ugunsnelaimi vai miskus apdegumus. [. . . ] · Kad AF zon ir objekts ar spcgu kontrastu, ar punkta eksponometriju izmriet apgaismojumu objektam, kuru vlaties ierakstt ar optimlu ekspozciju, izmantojiet AE fikssanu (86. lpp. ). Piebilde ·Kad ekspozcijas rezms ir iestatts uz AUTO vai ainas izvli, [Metering mode] ir fiksts uz (Multi segment) un nevar izvlties citus rezmus. 90 Spilgtuma un kontrasta automtiska kompenscija (dinamiskais diapazons) D-RANGE taustis t izvlieties nepieciesamo iestatjumu D-RANGE taustis (Off) (D-Range Optimizer) (Auto HDR) Neizmanto DRO/Auto HDR funkciju. Sadalot attlu mazs zons, fotokamera analiz gaismas un nas kontrastu starp objektu un fonu, ierakstot attlu ar optimlu spilgtumu un tou preju. Ieraksta divus attlus ar atsirgu ekspozciju, tad prklj nepietiekamas ekspozcijas attla gaiso zonu un prmrgas ekspozcijas attla tumso zonu, lai iegtu attlu ar bagtgu tou preju. Ierakstes funkcijas izmantosana Attla spilgtuma izlabosana (dinamisk diapazona optimiztjs) 1 D-RANGE taustis t (D-RangeOptimizer) 2 Izvlieties optimlu lmeni ar b/B uz vadbas taustia. (Auto) (Level)* Automtiski noregul spilgtumu. , ir paslaik izvltais lmenis. * Lv_ vrtba, kas atainota ar 91 Piebildes ·Iestatjums ir fiksts uz (Off), kad ainas izvl izvljties (Sunset) vai (Night Port. /View). ·Kad ierakstt ar dinamisk diapazona optimiztju, iespjams, attl bs troksi. Izvlieties atbilstosu lmeni, prbaudot ierakstto attlu, sevisi pc efekta pastiprinsanas. Automtiska kompenssana ar bagtgu tou preju (automtiskais plasais dinamiskais diapazons) 1 D-RANGE taustis t (Auto HDR) 2 Izvlieties optimlu lmeni ar b/B uz vadbas taustia. (Auto Exposure Diff. ) Automtiski izlabo ekspozcijas atsirbu. (Exposure Iestata ekspozcijas atsirbu, pamatojoties uz objekta Difference Level)* kontrastu. * _Ev vrtba, kas atainota ar Ierakstes pamiens , ir paslaik izvltais lmenis. · T k viena kadra ierakstes reiz aizvars tiek atbrvots divreiz: ­ izmantojiet so funkciju, kad objekts ir nekustgs un nemirksina; ­ nemainiet kadra kompozciju. Piebildes ·Kad ekspozcijas rezms ir iestatts uz AUTO vai ainas izvli, nevar izvlties [Auto HDR]. ·Nevar ierakstt nkamo kadru, kamr nav apstrdts ieprieksjais ieraksttais kadrs. ·Iespjams, neiegsiet vlamo efektu atkarb no objekta apgaismojuma atsirbas un ierakstes apstkiem. · So funkciju nevar izmantot ar RAW attliem. 92 ·Kad ainas kontrasts ir vjs, fotokamera svrsts vai objekts ir izpldis, iespjams, neiegsiet augstas kvalittes attlus, ierakstot HDR rezm. Ja nepieciesams, ierakstiet vlreiz, pievrosot uzmanbu kontrastam vai izplsanai. Ierakstes funkcijas izmantosana 93 Attla apstrde Nepieciesams attla apstrdes izvle (radosais stils) 1 Fn taustis t (Creative Style) t izvlieties nepieciesamo iestatjumu (Contrast), (Saturation) vai (Sharpness), izvlieties parametru ar b/B, tad noreguljiet vrtbu ar v/V. (Standard) (Vivid) Lai ieraksttu dazdas ainas ar bagtgu tou preju un skaistm krsm. Palielints piestinjums un kontrasts, lai iegtu krsainu ainu un tdu objektu k, piemram, ziedu, pavasara zaumu, zils debess vai okena zilgmes lieliskus attlus. Palielints piestinjums, kontrasts un asums, lai ieraksttu kosu un skaidru ainavu. Lai ieraksttu melnbaltu attlu. 2 Kad noregulsiet (Portrait) (Landscape) (Sunset) (B/W) (Contrast), (Saturation) un katram rados stila parametram. (Contrast) (Saturation) (Sharpness) var noregult Jo lielka izvlt vrtba, jo spcgka atsirba starp gaismu un nu. Jo lielka izvlt vrtba, jo vairk uzsvrtas kontras, savukrt mazka vrtba rada maigkas kontras. (Sharpness) 94 Piebildes ·Kad ekspozcijas rezms ir iestatts uz AUTO vai ainas izvli, [Creative Style] ir fiksts uz (Standard) un nevar izvlties citus iestatjumus. ·Kad izvlts (B/W), nevar noregult piestinjumu. Krsu atveidosanas diapazona maia (krsu telpa) Par krsu telpu sauc veidu, k krsas nordtas ar ciparu kombinciju vai krsu atainosanas diapazonu. Varat izvlties savm vlmm atbilstoso krsu telpu. MENU taustis t 1 t [Color Space] t izvlieties nepieciesamo iestatjumu sRGB T ir digitlajm fotokamerm paredzt standarta krsu telpa. Izmantojiet sRGB ierakstei parastajos apstkos, piemram, ja attli pc tam tiks izdrukti bez modificsanas. · Attla faila nosaukums skas ar "_DSC". Ierakstes funkcijas izmantosana AdobeRGB Piebildes · Adobe RGB ir paredzts lietojumprogrammm vai printeriem, kas atbalsta krsu vadbas funkciju un DCF2. 0 iespjas krsu telpu. Ja lietosiet dazas lietojumprogrammas un printerus, kas to neatbalsta, iespjams, tiks iegti vai izdrukti attli ar nepreczi atveidotm krsm. ·Ja atainojat attlus, kas ierakstti ar fotokamer, izmantojot Adobe RGB, vai iercs, kas nav savietojamas ar Adobe RGB, attli tiek atainoti ar zemu piestinjumu. 95 ISO iestatsana Jutba pret gaismu tiek izteikta ar ISO skaitli (ieteicamais ekspozcijas rdtjs). [. . . ] Nav ieteicams to darbint oti augst vai zem temperatr rpus s diapazona. Par mitruma kondensciju Ja fotokameru no aukstas vietss ienesat siltum, uz fotokameras vai ts iekspus var kondensties mitrums. K novrst mitruma kondensciju Kad fotokameru no aukstas vietas ienesat silt, ilgk nek stundu ievietojiet to plastmasas maisi un ciesi aiztaisiet, lai temperatras izldzintos. Ja kondensjies mitrums Izsldziet fotokameru un pagaidiet apmram stundu, lai mitrums iztvaiko. emiet vr - ja minsiet ierakstt, kamr objektv ir mitrums, nevars ierakstt skaidrus attlus. Par uzglabsanu Kad nelietojat fotokameru, noteikti piestipriniet objektva vciu vai bajonetes vciu. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSLR-A450 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSLR-A450 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag